Choose your region

or choose our
SEARCH
REGION: SWEDEN
BOLAGSSTYRNING

UPPFÖRANDEKOD OCH VISSELBLÅSARSYSTEM

Uppförandekoden beskriver de viktigaste principerna i vår företagskultur. Vidare förväntas alla medarbetare och affärspartner att anmäla alla missförhållanden som kommer till deras kännedom.

Vår uppförandekod

Sedan 2013 har vår uppförandekod beskrivit de centrala principerna i vår företagskultur. Den uppdaterades hösten 2020 så att vi kan fortsätta att möta det ökade antalet etiska och reglerande krav som dagens samhälle förväntar sig av oss. Uppförandekoden kommer därför att fortsätta att vägleda våra beslut och hjälpa oss att förhindra missförhållanden. Det nya uppdaterade innehållet bygger på gemensamma internationella standarder och krav.

Att följa uppförandekoden är ett åtagande som förenar alla våra anställda, oavsett vilket land de arbetar i. Koden är grunden för våra ekonomiska framgångar och kommer att vägleda oss även i morgon. Vi förväntar oss att våra affärspartner agerar och gör affärer i enlighet med liknande principer.

Filer för nedladdning

  • Code of Conduct - CHG-MERIDIAN - English

    pdf, 3 MB

Vårt visselblåsarsystem

Vi förväntar oss att alla medarbetare och affärspartner anmäler alla missförhållanden som kommer till deras kännedom. Missförhållanden kan anmälas till närmaste chef, högsta ledningen, Chief Compliance Officer (CCO) samt till en extern ombudsman. Vårt uppträdande präglas av respekt, förtroende och tolerans. Därför behandlas alla rapporter av eventuella missförhållanden strikt konfidentiellt. Vi förväntar oss att vårt visselblårsystem används ansvarsfullt och med integritet.

CHG-MERIDIAN tolererar inga former av repressalier mot någon som rapporterar missförhållanden i god tro. Den som rapporterar förblir anonym såvida han/hon inte i förväg eller efteråt uttryckligen gett sitt medgivande till att den egna identiteten röjs.

CHG-MERIDIANs ombudsman och kontakt för visselblåsarärenden är advokatbyrån Walder Wyss i Basel som fungerar som opartisk medlare.

Sekretessavtalet mellan CHG-MERIDAN och våra ombudsmän innehåller bland annat följande:

  • Ombudsmannen är skyldig att bekräfta visselblåsarens identitet innan uppgifter från denne behandlas.
  • De ursprungliga skälen för misstanke och tillhörande omständigheter kommer endast att överlämnas till CHG-MERIDIAN i anonymiserad form.
  • Ombudsmannen är uttryckligen förbjuden att lämna ut visselblåsarens identitet till CHG-MERIDIAN om inte visselblåsaren uttryckligen tillåter detta, antingen i förväg eller i efterhand.
  • All information behandlas i enlighet med tillämpliga dataskyddskrav.